سفارش تبلیغ
صبا

SheroShabnam

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دلِ مجنون

    نظر

 

شرطِ اول قدمِ عشق دلِ مجنون است 


بر ره منزلِ لیلی چه دلها خون است 


نای جان سوزد و دل سوخته چون دود کند 


محرمِ عشق نشد آنکه دلش بی خون است 


حمیدرضا حاجی نیا