سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

SheroShabnam

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دلِ مجنون

    نظر

 

شرطِ اول قدمِ عشق دلِ مجنون است 


بر ره منزلِ لیلی چه دلها خون است 


نای جان سوزد و دل سوخته چون دود کند 


محرمِ عشق نشد آنکه دلش بی خون است 


حمیدرضا حاجی نیا